1. Головна
  2. Оферта

Оферта

УВАГА! Викладені нижче умови є умовами договору приєднання, у відповідності до статті 634 Цивільного Кодексу України. Даний договір приєднання не є публічною офертою. Пропозиція приєднатись до договору здійснюється на умовах, передбачених договором приєднання. Умови даного договору розповсюджуються на поставку в межах території України.

У разі прийняття викладених нижче умов, юридична особа або фізична особа-підприємець, які здійснять акцепт пропозиції приєднатись до зазначених умов договору приєднання, стають Покупцем. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного договору приєднання і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом, Постачальник пропонує Вам відмовитися від акцептування (прийняття) пропозиції. Положення даного договору приєднання передбачають укладення договору у спрощений спосіб.

 

 

Стандартна форма договору,

 

затверджена Генеральним

 

 директором ПрАТ «ПлазмаТек»

 

24.07.2019 року

 

 

______________/В.П. Слободянюк/

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №19_Sl_Of

з ПрАТ «ПлазмаТек» (ЄДРПОУ: 03567397)

 

 

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

1. Цей Договір є договором приєднання і може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця до всіх його умов в цілому, при цьому Покупець не може запропонувати свої умови до цього Договору.

2. Стандартна форма договору розміщена на Сайті Постачальника.

3. У випадку прийняття вказаних умов, Покупець засвідчує своє бажання укласти Договір шляхом здійснення дій, визначених даним Договором, як акцепт, і вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.

4. Договір не є публічним. Акцепт даного Договору можливий лише на підставі пропозиції Постачальника.

 

 

II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

 

1. При тлумаченні умов Договору сторони повинні керуватись визначеннями термінів, зазначених у даному розділі:

2. Глосарій:

Адреса електронної пошти Покупця – електронна адреса на яку Постачальником було направлено рахунок на оплату, за яким Покупець надалі здійснив оплату, в подальшому вважається однією з адрес електронної пошти Покупця для цілей обміну інформацією по виконанню поставки.

Адреса електронної пошти Постачальника – електронна адреса, яка має розширення: @plasmatec.com.ua.

Акцепт - згода сторони Договору прийняти пропозицію приєднатись до даного Договору.

Акцепт на розсуд Постачальника - умови, при яких Покупець, визнає право постачальника відмовитися від виконання поставки товару (його частини) в односторонньому порядку без штрафних санкцій.

Оферта - пропозиція про приєднання до даного Договору.

Покупець - сторона Договору, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснила покупку у постачальника або має наміри здійснити таку покупку товару для використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням.

Постачальник - сторона Договору, що здійснює поставку товару покупцеві на умовах цього Договору.

Представник Покупця - особа, що перебуває в місці передачі Товару Покупцеві, передбаченому в товарно-супровідній документації.

Представник Постачальника - особа, яка супроводжує товар і вказана в товарно-супровідних документах.

Сайт Постачальника - http://www.plasmatec-weld.com.ua/.

Товар – зварювальні матеріали.

 

 

III. ПРОПОЗИЦІЯ ТА АКЦЕПТ

 

 

1. Офертою вважається вчинення Постачальником хоча б однієї із зазначених дій:

• направлення Покупцю рахунку-фактури, у якому зазначено, що такий рахунок є Офертою;

• здійснення відвантаження товару Покупцю на підставі видаткової накладної, у якій зазначено, що така накладна є Офертою.

2. Акцептом вважається вчинення Покупцем зазначених дій:

• здійснення отримання товару на підставі видаткової накладної, у якій зазначено, що така накладна є Офертою.

3. Акцептом на розсуд Постачальника вважається вчинення Покупцем зазначених дій:

• здійснення часткової або повної оплати на підставі рахунку-фактури.

 

 

IV. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 

1. Постачальник зобов’язується Поставляти Покупцеві Товар, а Покупець зобов’язується належним чином приймати та оплачувати Товари у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

2. Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару визначається у рахунках-фактурах та/або видаткових накладних.

3. Товар придбається Покупцем виключно для потреб, пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

4. У разі подальшої реалізації споживачам, поставленого Постачальником Покупцеві Товару, Покупець зобов’язується дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів. Настання будь-яких негативних наслідків у зв’язку з порушенням Покупцем вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів не може бути приводом для виникнення вимоги регресу до Постачальника, за винятком випадків, коли порядок регресу прямо передбачений законодавством.

 

 

V. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ, ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

 

1. Загальна вартість Договору визначається сумою поставленого Товару.

2. Ціна Товару визначається у рахунку-фактурі та/або у видатковій накладній. Рахунок-фактура дійсний протягом трьох календарних днів з дати виставлення.

3. У випадку, якщо ціна Товару, що вказана у видатковій накладній, відрізняється від ціни Товару, що вказана у рахунку-фактурі, Сторони вважають ціною Товару ціну, що вказана у видатковій накладній.

4. Ціна на Товар включає в себе вартість упаковки, маркування, а також послуг з доставки товару Покупцеві, у разі якщо такі послуги передбачені цим Договором

5. У процесі виконання цього Договору Постачальник має право змінювати ціни на Товар. Підставою для перегляду ціни є законодавчі акти, зміна цін і складу вихідної сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів, інфляції та інше.

6. Умови оплати: Покупець здійснює 100% передоплату протягом 3 (трьох) банківських днів від дати виставлення рахунку-фактури Постачальником. У разі поставки Товару Постачальником Покупцеві до здійснення попередньої оплати Покупцем, Покупець зобов’язується здійснити оплату за поставлений Товар протягом 1 (одного) календарного дня з дати поставки Товару відповідно до умов цього Договору.

7. Зобов’язання Покупця по оплаті за партію Товару вважаються виконаними на дату зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

8. Постачальник має право зарахувати отриману суму оплати в рахунок оплати за раніше виставленими Покупцеві рахунками незалежно від призначення платежу.

9. При здійсненні Покупцем оплати чергової партії Товару за наявності заборгованості у Покупця за попередню поставку, Постачальник має право зарахувати таку оплату в рахунок погашення боргу Покупця без письмового попередження останнього та незалежно від призначення платежу, зазначеного Покупцем у платіжних дорученнях.

10. Відстрочка платежу, встановлена у Договорі, не є комерційним кредитом і відповідні відсотки не нараховуються Постачальником і не виплачуються Покупцем.

11. Постачальник має право скласти Акт звірки взаєморозрахунків та направити його Покупцю. Покупець зобов’язаний протягом 10 календарних днів з моменту отримання Акту звірки взаєморозрахунків підписати його та надіслати Постачальнику або пред’явити письмові заперечення. В іншому випадку Акт звірки взаєморозрахунків вважається погодженим Покупцем, та не потребує його підпису.

 

 

VI. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ

 

 

1. Поставка Товару Постачальником здійснюється партіями в період дії Договору.

2. Строк поставки партії Товару становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту виконання Покупцем зобов’язання по оплаті за відповідну партію Товару. Постачальник вправі здійснити поставку партії Товару достроково.

3. Місцем поставки Товару вважається місце передачі Товару Постачальником Покупцю, перевізнику або особі, номінованій Постачальником або Покупцем, для здійснення доставки Товару.

4. Момент поставки Товару вважається момент передачі Товару Постачальником Покупцю, перевізнику або іншій особі, номінованій Постачальником або Покупцем, для здійснення доставки Товару.

5. Право власності на Товар та ризик випадкового знищення чи пошкодження Товару переходить від Постачальника до Покупця в місці поставки.

6. Товар, що поставляється, повинен бути супроводжений необхідним пакетом документації відповідно до вимог чинного законодавства та положень даного Договору.

7. Свідченням приймання Товару Покупцем є належним чином оформлена видаткова накладна.

8. Проставлення штампа (печатки) Покупцем поверх підпису особи, яка вчинила приймання товару, є підтвердженням того, що дана особа є представником Покупця, а товар прийнятий Покупцем відповідно до Договору. При наявності на видатковій накладній проставленого штампа (печатки) Покупця, Постачальник не несе відповідальності за приймання товару від імені Покупця особою, яка не має на те повноважень.

9. Повноваження представника Покупця підтверджуються належним чином оформленим дорученням та/або локальним нормативним актом. У разі відсутності належно оформленого доручення та/або локального нормативного акту на представника Покупця, представник Постачальника вправі вважати представником Покупця особу, що перебуває в трудових відносинах з Покупцем, що підтверджується відповідним наказом, або випливає з обстановки, в якій приймається Товар.

10. Покупець зобов’язується вжити всіх належних заходів, щоб забезпечити прийняття Товару, поставленого Постачальником відповідно до умов Договору.

11. При отриманні поставленого Товару від перевізника-третьої особи, Покупець зобов’язаний перевірити відповідність Товару відомостям, зазначеним у товарно-супровідних документах, а також прийняти цей товар від перевізника з дотриманням порядку і правил, передбачених законодавством.

12. Право власності на Товар, а також ризик його випадкової загибелі, псування, втрати, пошкодження переходить до Покупця в місці поставки Товару і з моменту поставки Товару.

13. Доставка Товару здійснюється силами і за рахунок Покупця, якщо інше не погоджено сторонами. Доставка товару понад 1 (одну) метричну тонну може здійснюватися силами та за рахунок Постачальника.

14. Завантаження Товару в транспортний засіб проводиться силами і за рахунок Постачальника. Розвантаження товару з транспортного засобу здійснюється силами і за рахунок Покупця, якщо сторони не домовляться про розвантаження товару силами Постачальника. У разі зміни показників навантаження на вісь транспортного засобу Постачальника під час розвантаження товару силами Покупця, Покупець зобов’язаний перерозподілити залишений у транспортному засобі вантаж таким чином, щоб показники навантаження на вісь транспортного засобу Постачальника відповідали вимогам, встановленим законодавством.

15. У разі доставки Товару Постачальником, Покупець зобов’язаний забезпечити безперешкодний проїзд транспортного засобу Постачальника в місце доставки Товару, а також забезпечити присутність уповноваженого представника Покупця під час приймання Товару. Відповідальність за відповідність умов перебування водія та/або представника Постачальника техніці безпеки і нормам охорони праці в місці доставки Товару несе Покупець.

16. Якщо інше не погоджено сторонами, Покупець зобов’язується забезпечити розвантаження автотранспорту Постачальника в термін, що не перевищує 1 (однієї години) з моменту прибуття автотранспорту в місце доставки Товару. У разі порушення зазначених термінів Постачальник має право здійснити доставку Товару в інший термін, при цьому строки поставки, передбачені даним Договором, не враховуються.

17. Постачальник не несе відповідальність за зрив поставки Товару при здійсненні доставки Товару силами і за рахунок Постачальника у разі, якщо рух транспортного засобу Постачальника обмежено вимогами законодавства (тимчасове обмеження руху, обмеження по навантаженню на вісь, обмеження по масі транспортного засобу, обмеження по габаритах транспортного засобу та інше). Постачальник має право відмовитися використовувати об’їзні шляхи, у разі, якщо це призведе до зміни маршруту слідування транспортного засобу.

18. Постачальник не несе відповідальність за зрив поставки Товару при здійсненні доставки Товару силами і за рахунок Постачальника у разі, якщо рух транспортного засобу Постачальника до місця доставки Товару є можливим тільки при наявності спеціального дозволу. Постачальник не зобов’язаний отримувати будь-які спеціальні дозволи. Постачальник має право відмовитися використовувати об’їзні шляхи у разі, якщо це призведе до зміни маршруту слідування транспортного засобу.

19. Постачальник не несе відповідальність за зрив поставки Товару при здійсненні доставки Товару із залученням перевізника.

 

 

VII. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ ПО КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ

 

 

1. Товар повинен відповідати вимогам ГОСТу та/або ТУ та/або стандартам та правилам, встановленим чинним законодавством України для даного виду товарів і підтверджуватись сертифікатом якості заводу-виробника (сертифікатом відповідності) або іншим документом, який посвідчує якість Товару.

2. Приймання Товару здійснюється Покупцем за кількістю відповідно до даних, зазначених у товарно-супровідній документації. Товар вважається прийнятим Покупцем за кількістю тарних місць, вагою і якістю в частині видимих недоліків з моменту підписання товарно-супровідної документації представником Покупця.

3. У разі виявлення під час приймання Товару видимих недоліків Товару, невідповідності кількості та/або асортименту товару даним, зазначеним у товарно-супровідній документації, та інших порушень Покупець зобов’язаний зробити відповідний запис та відмітки у товарно-супровідній документації та скласти Акт про виявлені недоліки за участю представника постачальника.

4. Приймання товару по якості у частині скритих недоліків здійснюється Покупцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару при умові дотримання умов зберігання та транспортування Товару.

5. Умови зберігання Товару мають відповідати наступним вимогам: зберігання здійснюється у сухих, опалюваних приміщеннях при температурі не нижче плюс 15°С в умовах, що запобігають від забруднення, зволоження та механічних ушкоджень.

6. При виявленні прихованих недоліків Товару, Покупець зобов’язаний негайно письмово повідомити про це Постачальника. Представник Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення має право прибути до Покупця для огляду Товару та складання двостороннього акта, що відображає виявлені недоліки. У разі неприбуття представника Постачальника в зазначений термін, Покупець зобов’язаний скласти Акт про виявлення недоліків в односторонньому порядку із залученням представника Торгово-Промислової Палати або представника експертної організації, письмово узгодженої з Постачальником. Покупець зобов’язаний направити Постачальнику на електронну пошту (а оригінал направити цього ж дня на поштову/юридична адресу Постачальника) один примірник зазначеного Акту не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту його складання, в іншому випадку Постачальник має право не приступати до розгляду претензії Покупця за даним Актом по суті до моменту отримання Акту. У разі якщо виклик представника Постачальника виявиться необґрунтованим, витрати, понесені Постачальником у зв’язку з виїздом до Покупця, відшкодовуються останнім на підставі письмової вимоги Постачальника протягом 7 (семи) календарних днів з дати пред’явлення такої вимоги. Датою пред’явлення вимоги Постачальника вважається дата відправки вимоги на електронну пошту Покупця.

7. У разі відмови Постачальника від задоволення пред’явлених Покупцем вимог щодо якості поставленого товару, остаточний висновок про якість товару приймається за результатами незалежної експертизи. Сторони погоджують вибір експертної організації шляхом укладання відповідної додаткової угоди. Послуги експертної організації оплачує Покупець. У разі якщо висновок експертизи підтвердить, що неналежна якість товару виникла з вини Постачальника, Постачальник зобов’язується відшкодувати Покупцю документально підтверджені витрати по оплаті послуг експерта, однак зазначені витрати не повинні перевищувати середньої ринкової вартості аналогічних послуг на дату проведення такої експертизи для відповідного регіону.

8. У разі задоволення претензії Покупця щодо якості поставленого товару, а також за умови виконання Покупцем умов п. 6.9. Договору, Постачальник зобов’язаний за своїм вибором поставити замість неякісного товару аналогічний якісний товар, або забрати неякісний товар і повернути сплачені за нього кошти, у тому числі і шляхом зменшення заборгованості Покупця перед Постачальником.

9. Жодні рекламації та/або претензії не можуть служити підставою для Покупця відмовитися від приймання й оплати інших партій Товару.

10. Повернення Товару, який відповідає за якістю вимогам законодавства, не допускається.

 

 

VIII. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

 

1. Постачальник зобов’язаний:

• поставляти Товар на умовах даного Договору;

• забезпечити відповідність Товару умовам даного Договору;

• надавати Покупцю достатній об’єм інформації про події, котрі можуть вплинути на виконання зобов’язань по даному Договору.

2. Покупець зобов’язаний:

• прийняти Товар на умовах даного Договору;

• своєчасно здійснити оплату Товару;

• надавати Постачальнику достатній об’єм інформації про події, котрі можуть вплинути на виконання зобов’язань по даному Договору.

 

 

IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

 

1. У випадку прострочення Покупцем виконання зобов’язання по оплаті Товару, Постачальник вправі вимагати від Покупця сплати неустойки у формі пені, що обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення платежу.

2. За відмову від приймання Товарів від Постачальника, коли це не пов’язано з їхньою якістю, комплектністю, станом упаковки чи маркування, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 5% вартості партії Товару та транспортні витрати пов’язані з поверненням неприйнятого Товару.

3. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання припиняється в день виконання стороною зобов’язання.

4. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені) Сторона, що порушила цей Договір, відшкодовує іншій Стороні всі документально підтвердженні збитки. Збитки стягуються у повній мірі понад штрафні санкції. 

5. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов’язків, не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за Договором, крім випадків, передбачених законодавством.

 

 

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

 

1. Договір вважається укладеним з дати акцепту Покупцем пропозиції приєднатись до даного Договору і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, припинення дії Договору не звільняє сторону від виконання своїх обов’язків у повному обсязі, передбаченому цим Договором.

2. Договір продовжує діяти на тих же умовах протягом фактичного його виконання, але в будь-якому випадку до підписання Сторонами окремого двостороннього договору поставки у письмовому вигляді.

3. У момент укладення цього Договору усі попередні листи, документи і переговори між сторонами з питань, які так чи інакше стосуються предмету Договору, втрачають силу.

4. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за умови письмового повідомлення іншої сторони про свій намір не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати його розірвання. При цьому розірвання цього Договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань, які не були виконані на момент розірвання даного Договору.

 

 

XI. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

 

1. У разі виникнення спору з приводу достовірності відомостей, переданих за допомогою електронних засобів зв’язку, тягар доведення відповідних фактів і достовірності останніх покладається на сторону, яка вдалася до допомоги засобів електронного зв’язку для передачі таких відомостей. Сторона, яка отримала відомості, передані за допомогою використання електронної пошти має право вважати такі відомості справжніми до моменту, поки не доведено інше.

2. Покупець зобов’язаний письмово повідомити Постачальника про зміну найменування юридичної особи, юридичної адреси (відповідно до установчих документів), розрахункового рахунку, найменування банку, адреси банку, пункту розвантаження товару, свого місцезнаходження протягом трьох робочих днів з моменту виникнення таких змін.

3. Сторони не мають права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони, за винятком поступки Постачальником права вимоги.

4. Всі виставлені за даним Договором рахунку-фактури і товарні накладні є його невід’ємною частиною.

5. Всі заголовки параграфів написані виключно для зручності роботи з Договором і не можуть братися до уваги при тлумаченні його окремих положень.

6. Сторони підтверджують, що представники Сторін наділені усіма необхідними повноваженнями для укладання та підписання даного виду Договору.

7. Екземпляр даного Договору у письмовому вигляді зберігається в компанії ПрАТ «ПлазмаТек» за адресою м. Вінниця, вул. Максимовича, 18.

8. Сторони погодили, що місцем виконання договору є місце складання видаткових накладних, відповідно до яких здійснено поставку Товару.

 

 

XII. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

1. Юридичною адресою та ідентифікаційними даними сторін вважаються дані, зазначені у відкритих державних реєстрах, які можливо отримати за кодом ЄДРПОУ.

2. Розрахунковий рахунок Постачальника – розрахунковий рахунок, який зазначено у рахунку-фактурі, виставленому Постачальником.

3. Розрахунковий рахунок Покупця – розрахунковий рахунок, з якого надійшла оплата за Товар.

Блог
Замовити дзвінок